OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA STRANAKA ODVJETNIČKOG UREDA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon), odvjetnica Ajna Mujević i odvjetnica Iva Marjanović Dujmović u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mujević & Marjanović Dujmović, Riva Boduli 1, 51000 Rijeka, Hrvatska (dalje u tekstu: Ured) Vas, u svojstvu voditelja obrade, obavještava o načinu obrade vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade: Odvjetnica Ajna Mujević i odvjetnica Iva Marjanović Dujmović u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mujević & Marjanović Dujmović

E-mail adresa: ured@mujevicmarjanovic.com

I. OBVEZA ČUVANJA ODVJETNIČKE TAJNE

Člankom 13. Zakona o odvjetništvu propisana je obveza čuvanja kao odvjetničke tajne svih podataka koje kao stranka povjerite Uredu ili koji u zastupanju Vas kao stranke postanu poznati na drugi način, a koja obveza obuhvaća širi krug podataka od osobnih podataka na koji se odnosi ova obavijest. Istu obvezu imaju i svi zaposlenici Ureda.

II. KATEGORIJE I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

U tijeku Vašeg zastupanja nužno je prikupljanje, te daljnja obrada određenih osobnih podataka. Vaši osobni podaci se mogu obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu, sklopljenog ugovora ili na temelju odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Osim navedenih slučajeva, u određenim slučajevima obvezna je obrada Vaših podataka radi poštivanja pravnih obveza (primjerice vođenja i izdavanja knjigovodstvenih isprava ili poštivanje propisa o sprečavanju pranja novca) te se Vaši osobni podaci mogu obrađivati i u svrhu vođenja evidencije predmeta.

Ured može prikupljati i obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

 • Vaše identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa;
 • Vaše kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela;
 • Vaše bankovne podatke kao što su: IBAN, banka, vrsta kartice;
 • podatke o drugim osobama koji su nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred nadležnim tijelima odnosno općenito zastupanja i pravnog savjetovanja u skladu s ugovorom te do kojih dođemo na bilo koji drugi način prilikom zastupanja ili pružanja pravne pomoći;
 • iznimno možemo prikupljati posebne kategorije osobnih podataka - podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji, ako je takva obrada nužna za uspostavu, ostvarenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • kao i sve druge podatke koje dajete uredu prije ili tijekom trajanja zastupanja ili ugovornog odnosa pružanja drugog oblika pravne pomoći, a koji su nužni za pružanje naših usluga pravne pomoći.

Ured ove osobne podatke obrađuje sa svrhom izvršavanja ugovora o zastupanju odnosno zastupanja po drugoj osnovi te izvršavanja ugovora o pružanju drugog oblika pravne pomoći. Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno radi pružanja zatražene pravne pomoći, odnosno može postojati zakonska obveza za obradu određenih osobnih podataka, kao primjerice obveza temeljem Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Vaši osobni podaci mogu biti obrađeni i u svrhu izdavanja računa za pruženu pravnu pomoć te vođenja knjigovodstvenih isprava sukladno mjerodavnim propisima.

III. PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I PRIMATELJI

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju).

Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji Vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.), odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji pružaju usluge zamjene u skladu sa Zakonom o odvjetništvu, pružatelji usluga IT podrške, kreditne i financijske institucije i slično, javni bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, vještaci, sudski tumači i prevoditelji, treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja Vaših osobnih podataka, ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano uz svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja našeg legitimnog interesa.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet će se potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osigurala jednaka razina zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku putem gore navedenih kontakt podataka možete dobiti informaciju prenose li se Vaši osobni podaci izvan EU kao i o poduzetim mjerama zaštite.

IV. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se čuvaju:

 • najmanje 10 godina po pravomoćnom okončanju postupka u kojem smo vas zastupali;
 • u slučaju pravomoćnog okončanja postupka Vaše podatke čuvamo do trenutka dok od nas ne preuzmete spis;
 • u slučaju postupka ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi ili rješenju, u slučaju postupka po izvanrednim pravnim lijekovima pred Ustavnim sudom RH i/ili Europskim sudom za ljudska prava i drugim relevantnim institucijama, Vaši podaci se čuvaju i duže sve dok se ne iscrpe sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i interesa;
 • oporuke, ugovori i ostala dokumentacija koji su nam povjereni na čuvanje, čuvat ćemo sve dok se ne ostvare uvjeti za prestanak čuvanja povjerene dokumentacije (oporuka) ili dok ih od nas ne preuzmete;
 • u slučaju drugih prisilnih zakonskih propisa, podaci se čuvaju u skladu s rokovima iz tih prisilnih propisa;
 • u svakom pojedinačnom slučaju, ovisno o posebnim okolnostima slučaja, može se odrediti i dulji rok čuvanja osobnih podataka, ako je obrada osobnih podataka nužna za zaštitu legitimnih interesa.
V. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzimaju se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. U zaštiti Vaših osobnih podataka postupa se u skladu s našim Internim aktom o zaštiti osobnih podataka.

VI. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Kao ispitanik, imate pravo obratiti se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje Vam pripadaju, kao primjerice pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na zaborav (brisanje), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i imate pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka nužno je da zahtjev za ostvarivanje prava bude predan u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u sjedištu našeg Ureda, poštom ili e-mailom. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a ne možemo na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti. U roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva biti ćete obaviješteni o odluci Ureda i poduzetim radnjama.

Važeće od: 05.10.2020. godine

Posljednje ažuriranje: 05.10.2020. godine